بخشش و جوانمردی

کارما ، بخشش

کارما معانی مختلفی دارد، همینطور اسم های مختلف. اگر بر این باوریم که زمین گرد است پس باید قبول کنیم که برای “مرد” و “نامرد” گرد است. چرا فقط وقتی دستمان که از عدالت کوتاه می ماند زمین گرد است ؟ فکر می کنم ما انسان های فراموش کار در موضع ضعف خدا را می بینیم البته تقصیر ما هم نیست، این اقتضای جایگاه بالای خداوند است که در پایین ترین نقطه بیشتر از همیشه احساس می شود.

البته کارما ، چوب خدا ، زمین گرد و … همه به نوعی در نقطه مقابل مفهوم بخشش، ایثار، فتوّت و جوانمردی قرار دارند. این که در موضع ضعف به یاد کارما می افتیم ریشه ای مشترک دارد با این که در موضع قدرت دست بخششمان کوتاه است. باید قبول کنیم که انسان ضعیف و کوچک است و بخشش قدرت و بزرگی می خواهد.…