اهمیت دوری

از همان زمان که خدا شب و روز را آفرید دوری هم معنا و اهمیت پیدا کرد. روزها به همه چیز نزدیکیم و شبها برای ساعاتی فاصله میگیریم. هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ فکری. به گمانم علاوه بر لزوم استراحت خدا دوری را نیز در انسان ها مهم و لازم دیده است اما خود انسان ها نمی بینند. دوست دارند همیشه دلبستگیهایشان تنگ دلشان باشد. آنقدر به دلبستگیها نزدیک می شویم که زیر دماغ یکدیگر میرویم آنوقت دیگر مهم نیست چقدر به هم نزدیکیم وقتی همدیگر را نمی بینیم.